A támogatási kérelmeket az MVH által közzétett formanyomtatványon az érintett erdőrészlet, illetve mezőgazdasági terület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatalok erdészeti igazgatóságához kell postán eljuttatni. A támogatásért hektáronként legalább 100, legfeljebb 150 fa telepítését, illetve fenntartását írja elő a rendelet, az engedélyezett fajok igazolt származású szaporítóanyagának felhasználásával. Gyeptelepítéshez legalább 4 fajból álló magkeverék használandó, melyből az egyik pillangós.

A támogatásban részesült gazdálkodóknak a gazdaság teljes területén be kell tartaniuk a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásait, illetve tilos a meglévő gyep feltörése, a felszíni vizek elvezetése, a gyepek túllegeltetése. Az idegenhonos, vagy intenzíven terjedő fajok kivételével az összes idős, méretes fát meg kell hagyni a területen. A támogatásokkal a gazdálkodók ötéves fenntartási kötelezettséget vállalnak magukra, és az éves elektronikus monitoring adatszolgáltatás is vonatkozik rájuk.

A mezőgazdasági területek erdősítése intézkedés célja a mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas területek erdőgazdasági hasznosítása, az erdők védelmi, gazdasági, szociális és közjóléti szerepének fokozása, a vidéki térségek természeti és táji örökségének a fenntartása, a vidéki foglalkoztatottság és a lakosság életkörülményeinek javítása, valamint a megújuló, környezetbarát és természetes erőforrásként szolgáló erdőterület növelése.

Az intézkedés keretében első kivitelhez , az erdőtelepítés ötéves időtartamra szóló ápolásához, valamint az erdőtelepítés miatt kieső mezőgazdasági jövedelem pótlásához normatív támogatás igényelhető. A különböző földrajzi területeken támogatható célállomány-típusokat, a támogatás mértékét, a jövedelempótló támogatás összegét és jogosult időszakának hosszát, (Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló) 88/2007. (VII. 17.) számú FVM rendelet mellékletei tartalmazzák. Az első kivitelhez, azaz a telepítés első évi munkálataihoz alap- és kiegészítő támogatás is kérhető, az utóbbiból létesíthető a vad- és taposási kár megelőzését célzó kerítés vagy villanypásztor, a 10 foknál lejtősebb területen a talaj védelmét szolgáló padka, illetve a belvizek elleni bakhát.

A támogatási jogosultság feltétele a névre és a kérelmezett erdőrészletre szóló erdőtelepítési engedély, valamint a támogatási időszakát meghaladóan legalább öt évre szóló területhasznosítási engedély. Jövedelempótló támogatás további feltétele, hogy a kérelmező az erdősíteni kívánt blokkban egységes területalapú támogatást kapjon a támogatási kérelem benyújtásának évében vagy az azt megelőző évben. A telepítés kizárólag igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal végezhető, az ötödik év végére pedig el kell érni, hogy a főfafaj legalább 2 éves egyedeinek száma elérje az erdőtelepítési engedélyben meghatározott egyedszám 70 százalékát. Az első kivitel után benyújtott kifizetési kérelemre a támogatás csak akkor fizethető ki, ha a megvalósítást az erdészeti hatóság az Országos Erdőállomány Adattárba bejegyezte, és a támogatásra jogosultat az adott területre erdőgazdálkodóként nyilvántartásba vette. Második évtől támogatás pedig akkor fizethető, ha az erdőrészletre vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásban az erdő művelési ág átvezetése legkésőbb a második kifizetési kérelem benyújtásának évében június 30-ig megtörtént.

Mindkét erdészeti támogatás kizárólag a jogos földhasználókat illeti meg és a telepítés a támogatási kérelmek benyújtását megelőzően nem kezdhető meg. A támogatási kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha például nincs aláírva, vagy a KKV-kód a kérelmező mulasztása miatt nem szerepel az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében – figyelmeztet a Magyar Agrárkamara közleményében.